Skip to main content

Dorpsplan Lievelde

Samen werken aan leefbaarheid

Lievelde kenmerkt zich door haar sterke noaberschap en prachtige omgeving. Inwoners kennen elkaar en kijken naar elkaar om. Er is sprake van grote onderlinge betrokkenheid. Ook bij het maken van dit nieuwe dorpsplan zie je die betrokkenheid terug. Een werkgroep van twaalf inwoners heeft een negental thema’s uitgebreid besproken. De uitkomsten hiervan zijn aangevuld tijdens een bewonersavond waar ruim tachtig inwoners hebben meegedacht over het nieuwe plan van Lievelde. Zowel jong als oud heeft actief een steentje bijgedragen.

De besproken thema’s zijn: onderwijs, wonen, toerisme en recreatie, landschap en dorpsinrichting, zorg en welzijn, sport en verenigingsleven, voorzieningen, ondernemen en veiligheid. Tijdens de gesprekken kwam naar voren dat er een aantal plekken in het dorp zijn die onmisbaar zijn voor een leefbaar Lievelde. Tevens is noaberschap en elkaar blijven ontmoeten van groot belang voor de toekomst van Lievelde. In dit dorpsplan ziet u karakteristiek Lievelde en leest u over haar kracht, haar behoeften en haar wensen. Elk karakteristiek van Lievelde is terug te vinden op de kaart en staat verderop beschreven. Er zijn verschillende ideeën genoemd voor de toekomst, die mogelijk bijdragen aan een leefbaar Lievelde.

Kaart

Direct naar een karakteristiek?

Klik dan op een van de hotspots op de kaart. Bij elk karakteristiek staan de kansen genoemd. In de uitvoeringsagenda staan de kansen die als eerste opgepakt worden.

De Antoniusschool

onderwijs | ontmoeten | samenwerken

In de Antoniusschool volgen zo’n tachtig kinderen basisonderwijs. De school is meer dan onderwijs alleen; ze is het kloppend hart van Lievelde. Het hele dorp is op een of andere manier bij de school betrokken.

“De basisschool is essentieel voor een leefbaar Lievelde”

Fons te Poelevoormalig docent Antoniusschool

Ouders ontmoeten elkaar op het schoolplein en samen met vrijwilligers ondersteunen zij de school bij allerlei activiteiten. Voor kinderen is dit vaak dé plek waar hun vriendengroep ontstaat.

De Antoniusschool zorgt voor verbinding tussen inwoners. De school werkt zowel binnen als buiten het dorp samen. Bij feestdagen worden de omwonenden actief betrokken. Op het Timptoniusplein wordt gespeeld door kinderen van de school, de peuterspeelzaal en het orthopedagogisch centrum De Timp. Daarnaast kunnen kinderen bij elkaar in de groep kijken en van en met elkaar leren.

Binnen het onderwijs wordt steeds meer gebruik gemaakt van ICT. Tablets helpen om maatwerk in het onderwijs te realiseren. Vanuit de school is er veel aandacht voor passend onderwijs. Inwoners vinden het fijn dat kinderen in de basisschoolleeftijd zoveel mogelijk in hun eigen dorp naar school kunnen.

De Antoniusschool…
 • zorgt voor verbinding tussen inwoners.
 • trekt jonge gezinnen aan.
 • vormt de basis van levenslange vriendschappen.
 • is een voorwaarde van jongeren om in Lievelde te blijven wonen.
 • is onlosmakelijk verbonden met de leefbaarheid van Lievelde.

Kortom, de basisschool moet blijven.

Kansen
 • Innovatief (ICT-)onderwijs.
 • Intensiever samenwerken met andere basisscholen in Oost Gelre.
 • Buitenschoolse opvang in Lievelde.
 • Klusmiddagen organiseren om betrokkenheid te vergroten en onderhoudskosten te beperken.
 • Het dorp betrekken bij activiteiten van school.
 • Ouderenonderwijs in het pand creëren.
 • Optimale afstemming over het welzijn van kinderen tussen basisschool en verenigingen.

Het Station

bereikbaarheid | vervoer | reizen

De naam ‘Station Lichtenvoorde – Groenlo’ doet misschien anders vermoeden, maar dit trein- en busstation ligt in Lievelde. Inwoners kunnen gemakkelijk richting Enschede, Winterswijk, Doetinchem of Nijmegen reizen.

Jongeren kunnen studeren en toch thuis blijven wonen en ook voor forensen biedt het station uitkomst. Daarnaast kunnen inwoners zonder auto eenvoudig bij winkels of andere voorzieningen buiten het dorp komen.

Het station zorgt, naast het wegennet, voor een goede bereikbaarheid van het dorp. Maar niet iedereen kan met het openbaar vervoer of eigen vervoer reizen, daarvoor zijn andere vormen van vervoer nodig. Inwoners van Lievelde vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig kan verplaatsen. Uitbreiding van de N18 is een goede ontwikkeling voor de bereikbaarheid, maar de geluidsoverlast moet wel beperkt blijven. Er moet aandacht zijn voor veilige oversteekmogelijkheden voor alle verkeer.

Kansen
 • Een deelauto/ -bus in en van het dorp.
 • Stoepen die ook voor kinderwagens, rolstoelen en rollators beter toegankelijk zijn.
 • Lievelderweg in het dorp veiliger voor fietsers en voetgangers.
 • Betere straatverlichting bij kruisingen in het buitengebied.
 • Een centrale (beveiligde) parkeerplaats voor grote bedrijfswagens net buiten de dorpskern.
 • Oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto’s.

Spelende kinderen

vriendschap | vrijheid | speelplek

Lievelde is een fijne plek om op te groeien. Er is veel speelruimte in en om de huizen en niet te vergeten speeltuin ’t Vosheukske. Het Timptoniusplein is ook na schooltijd een ontmoetingsplaats voor kinderen.

Door het kleinschalige karakter van Lievelde is het op verschillende plekken mogelijk voor kinderen om op straat te spelen. Ouders houden vanuit huis of tuin een oogje in het zeil. Voor de wat oudere kinderen (12-18 jaar) is er niet zo veel te doen in Lievelde. Het is belangrijk om ook voor die leeftijdscategorie voldoende activiteiten te organiseren.

Kansen
 • Een hangplek voor de jeugd, zonder overlast voor de buurt.
 • Timptoniusplein veilig voor onze kinderen.
 • Behoud van de jeugdclub en JeugdFest.

Verenigingen

noaberschap | vrije tijd

Lekker bewegen, anderen ontmoeten en mooie prestaties leveren. Jong en oud vermaakt zich prima bij de verschillende sportverenigingen zoals voetbal, tennis en volleybal.

“Samen met een hechte groep inwoners zet ik me graag in om van de kermis een groot feest te maken, zonder ook maar één doelgroep te vergeten”

Robbin Klein Gunnewiekbestuurslid Kermis Lievelde

Daarnaast zijn er tal van andere verenigingen. Denk aan carnavals-, buurt- en muziekverenigingen. Veel inwoners van Lievelde zijn lid van een of meerdere verenigingen. Lidmaatschap zorgt voor een groot sociaal netwerk, ontspanning, inspanning en saamhorigheid. Bij veel verenigingen komen jong en oud samen. Een aantal verenigingen is specifiek gericht op een bepaalde leeftijdsgroep. Zo is er vier keer per jaar het JeugdFest voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar. Stichting School- en Volksfeest organiseert jaarlijks de kermis. Een evenement waar veel inwoners op afkomen en plezier aan beleven.

Lievelde kent zeven buurtverenigingen, elk met een eigen bestuur. Nieuwe inwoners leren door de buurtvereniging snel hun buurtgenoten kennen. Er worden straatfeesten en andere activiteiten voor de eigen buurt georganiseerd. Inwoners hebben oprechte belangstelling voor elkaar, noaberschap typeert Lievelde. Er is een WhatsApp groep in het dorp actief, waarin berichten worden uitgewisseld over de veiligheid van Lievelde. Als er verdachte situaties zijn, wordt dat met elkaar gedeeld.

Kansen
 • Onderzoeken waar de jongeren van 12-18 jaar behoefte aan hebben.
 • Meer diversiteit in sportlessen speciaal voor ouderen.
 • Meer samenwerking tussen verenigingen, bijvoorbeeld één bestuur voor meerdere (sport)verenigingen.
 • Naschoolse opvang combineren met sport.
 • Workshops, naar behoefte, aanbieden in samenwerking met de andere kleine kernen.
 • Een grote opslagruimte waar alle verenigingen gebruik van kunnen maken.
 • Sporthal creatief benutten als er niet gesport wordt.
 • Draaglast en -kracht van vrijwilligers goed in balans houden.

Een woning

thuis | woningen | jong & oud

De inwoners van Lievelde voelen zich sterk verbonden met hun dorp. Er zijn mensen die hun hele leven in Lievelde wonen. Ook zijn er veel inwoners die voor studie het dorp tijdelijk verlaten, maar op een later moment weer willen terugkeren. 

“Wonen in Lievelde is wonen in een sociaal betrokken dorp waarin ik mij thuis voel”

Annie Ter Horstinwoonster van Lievelde

Er zijn voornamelijk koopwoningen en een te beperkt aantal (sociale) huurwoningen. Het aantal ‘kleinere woningen’, die voor zowel starters als senioren aantrekkelijk zijn, is beperkt. Bij (nieuw)bouw kan de circumvallatielinie een beperking vormen, omdat het een rijksmonument is.

Een passend woningaanbod…
 • zorgt ervoor dat iedereen die in Lievelde wil wonen er ook kan (blijven) wonen.
 • zorgt voor een gezonde balans in leeftijdsopbouw.
 • is zoveel mogelijk duurzaam.
 • is een belangrijk ingrediënt voor een leefbaar dorp.
Kansen
 • Meer starterswoningen, zowel huur- als koopwoningen.
 • Meer duurzame woningen, voor zowel jong als oud.
 • Voorrang voor mensen die uit Lievelde komen bij toewijzen van sociale huurwoningen.
 • De woonbehoefte blijven monitoren voor een goede balans van vraag en aanbod.
 • Creatief omgaan met het creëren van geschikte woonruimte, dit hoeft niet altijd nieuwbouw te zijn. Misschien is de kerk in de toekomst wel geschikt als woonruimte.
 • Een wooncomplex waar ouderen en jongeren bij elkaar kunnen wonen en elkaar kunnen ontmoeten in een algemene ruimte.
 • Woningen waar de mogelijkheid is om zorg te bieden.
 • Welstandsvrij bouwen op verschillende locaties.
 • Jaarlijks een aantal wooncontingenten toekennen aan Lievelde door de gemeente.

Toerisme

evenementen | recreatie | trekpleisters

Lievelde heeft veel bekende trekpleisters. Er komen, zeker in de zomermaanden, veel toeristen op af. Er is een divers aanbod voor toeristen: attractiepark, kaasboerderij, horeca, groepsaccommodaties en musea.

Het meest bekende evenement is de Zwarte Cross. Voor toeristen is er genoeg te beleven in Lievelde. De inwoners van Lievelde delen graag hun mooie dorp met toeristen. Er is blijvende aandacht nodig voor de toeristische evenementen die eventuele geluidsoverlast met zich mee kunnen brengen.

Kansen
 • Ondernemers werken samen en bieden toeristen de mogelijkheid kennis te maken met Lievelde in zijn totaliteit: van ontbijt tot overnachting.
 • Internet meer inzetten om Lievelde steviger op de kaart te zetten.
 • Een folder maken waarin bedrijven en recreatie zich verenigen.
 • Aanleggen van een klimbos/ natuurspeeltuin.
 • Het evenemententerrein De Besselink Schans zo benutten dat overlast beperkt is.
 • Met een gids Lievelde en haar historie leren kennen, onder andere de circumvallatielinie.
 • Verhuur van (elektrische) fietsen, solexen, steps, scooters etc.
 • Meer Bed&Breakfasts, bijvoorbeeld in vrijkomende boerderijen.
 • Ruimte vanuit de gemeente voor ondernemers om te experimenteren en te vernieuwen.
 • Een toeristisch informatiepunt.

Het Clubhuus

activiteiten | ontmoeten | multifunctioneel

In de kern van Lievelde ligt het Clubhuus. Voor jong en oud is dit een belangrijke plek om elkaar te ontmoeten. Er vinden veel verschillende activiteiten plaats.

Zo zijn er muziekrepetities, kan er gebiljart worden, vinden er vergaderingen plaats en zijn er inloopochtenden om saamhorigheid te vergroten. Het Clubhuus is tevens de thuisbasis voor onder andere jeugdwerk, de harmonie en de KBO. Het Clubhuus is in 2014 opgeknapt en is een veel gebruikte voorziening in het dorp. Dit multifunctionele centrum breidt zich telkens uit met activiteiten.

Kansen
 • Digitale dorpsagenda.
 • Een zorgpunt met onder andere prikpost, doktersassistent en fysiotherapeut.
 • De keuken uitbreiden, zodat er gezamenlijk gekookt kan worden.
 • Meer aandacht voor eenzaamheid.
 • Uitbreiding gezamenlijke maaltijden voor ouderen en alleenstaanden.
 • Een (super)markt of boodschappenvoorziening.
 • Sociaal ondernemers betrekken om een bredere invulling te geven aan het Clubhuus.
 • Verbinding zoeken met invulling van het achterliggende Vion terrein.
 • Een plek waar vraag en aanbod bij elkaar komt (klussen, zorg, spelletje spelen, etc.)
 • Pinmogelijkheden.
 • Ruimte voor flexwerken, bijvoorbeeld voor jonge ondernemers.
 • Breedbandinternet.

Natuur

coulisselandschap | duurzaam | milieubewust

Lievelde kent vele mooie plekken. Zo zijn er natuurgebieden Koolmansdijk, De Schans en het Grijze Veld. Er zijn verschillende fietspaden en ook wandelend valt er volop te genieten van de prachtige natuur.

De inwoners van Lievelde zijn trots op het gevarieerde landschap waarin ze wonen, waarin duurzaamheid plek moet krijgen. Toeristen weten de rust en ruimte in Lievelde te waarderen. Het orchideeënveld in natuurgebied Koolmansdijk trekt jaarlijks mensen vanuit verschillende windstreken.

Kansen
 • Bermonderhoud verbeteren, zodat de verkeersveiligheid toeneemt.
 • Bijenlinten aanleggen langs fietspaden.
 • Zonnepanelen op bijvoorbeeld boerenbedrijven, een stuk grond of het Clubhuus plaatsen.
 • Behoud van de prachtige natuur.
 • Wandelgroep voor iedereen die graag samen wandelt en om eenzaamheid tegen te gaan.
 • Zwerfvuil beperken in het buitengebied.
 • Blikvangers langs de wegen naar Lichtenvoorde en Groenlo.
 • Gezamenlijke inkoop van groene energie.

Kerk

geloof | vernieuwing | gebouw

In het van oorsprong katholieke Lievelde verbindt geloof nog steeds een deel van de gemeenschap. Het ledenaantal van de kerkgemeenschap loopt terug.

De inwoners vinden de kerk karakteristiek voor hun dorp en willen de kerk, het hoogste punt van Lievelde, dan ook graag behouden. Er wordt creatief nagedacht door de inwoners om hun dorp in de toekomst leefbaar te houden. Het moet voor jong en oud fijn blijven om in Lievelde te leven.

Kansen
 • Behoud van de kerk en onderzoeken welke multifunctionele invulling de kerk kan krijgen.
 • Behoud van privacy op en rond het kerkhof voor bezoekers.

Park Vossenburcht

waardevol | verbindend

Het voormalig Vion terrein is eigendom van de gemeente en heeft veel potentie voor Lievelde. De ideeën die de bewoners van Lievelde, de gemeente en Lievelds belang hebben over de invulling van dit gebied komen in grote lijnen overeen.

Ze willen een parkachtig groen gebied creëren, dat veilig en goed onderhouden wordt. Een park dat plaats biedt aan tijdelijke en experimentele woonvormen zoals tiny houses, én ruimte heeft voor diverse (re)creatieve, innovatieve of verbindende voorzieningen. Kortom, een aantrekkelijk park met toegevoegde waarde voor Lievelde. Park Vossenburcht ontleent zijn naam aan voormalig slachterij Vos en een burcht, een plek die nooit af is en altijd in ontwikkeling blijft.

Kansen
 • Park voorzien van sport- en speeltoestellen voor jong en oud.
 • Enkele camperplaatsen met stroomvoorziening.
 • Afgebakend hondenuitlaatveldje.
 • Doortrekken Lauwersdijk via het park naar het Kolenboerpad.
 • Ruimte voor toekomstige woningbouw.
 • Kinderspeelplek zoals bijvoorbeeld timmerdorp, crossbaan of doolhof.